Address

    10846 S Memorial Dr, # 117 Tulsa, OK 74133

    Email
    Geishasushibar@yahoo.com

    Phone
    +1 918-943-6156